ÇED ve ÇED Ön Araştırma Raporları

 

     ÇED Raporu ; bir yatırım gerçekleştirilmeden önce, çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapordur. Bu raporda, işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırımın faaliyette olduğu süreçte, ve yatırımın faaliyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlerle olan ilişkisini detaylarıyla incelenmektedir.

 

     09.08.1983 Tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunun 10.maddesine dayanılarak 24777 sayılı ve 06.06.2002 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlenmiş Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ile faaliyetleri sonucu çevrede olumsuz etki yapabilecek projeler için ÇED Raporu hazırlanması zorunluluk haline getirilmiştir.

   

ÇED Raporu, Ön Çed Raporu ve ÇED Raporu olmak üzere ikiye ayrılır. Faaliyet türüne göre ÇED’e tabii projeler Çevre Bakanlığınca  hazırlanmış yönetmelikte belirtilmiştir.

 

-Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ÇED ‘e Tabii Faaliyetler Ek-1

 

-Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği ÇED Ön Araştırma’ya  Tabi Faaliyetler  Ek-2

 

     07/02/1993 tarihinden önce proje, onay, ruhsat ve izin işlemlerini tamamlamış faaliyetler için bu yönetmelik uygulanmaz.

 

     Mevzuat hükümleri doğrultusunda ;ÇED Raporları, ilgili resmi kurumların görüşleri dikkate alınarak proje ve çevresel önlemlerini içeren geniş bir rapor şeklinde hazırlanarak bakanlığa  sunulur. Bakanlıkça belirlenecek inceleme, toplantı ve katılımlar sonucunda rapor neticelendirilir. ÇED Raporu neticesinde ; " Yatırımın Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur veya Olumsuzdur" şeklinde bir sonuç alınır. Bu sonuç neticesinde yatırıma başlanılabilir.

 

     Ön ÇED yatırımın gerçekleştirildiği ilin resmi makamlarından alınan olumlu görüşler neticesinde tamamlanır. Rapor neticesinde ‘ÇED Gerekli Değildir veya Gereklidir’ şeklinde sonuç alınır. ÇED Gereklidir sonucu alınması halinde çed Raporu için başvurulur.

Çevresel Etki Yönetmeliği’ne tabii olan projeler için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin , yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.