Kimyasal Arıtma


     Atıksu içerisinde çözünmüş halde bulunan kirleticinin kimyasal reaksiyonlar sonucunda çökebilir floklara dönüştürülmesi ile sudan ayrılması işlemidir. Özellikle metal, tekstil, deri vb. gibi ağır kirlilik içeren endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmaktadır.

 

      İyi projelendirilmiş bir Kimyasal arıtma işlemi ile, askıda madde, metal iyonları, renk ,koku , yağ-gres gibi kirleticilerin giderilmesi ile %25-35 BOI, %70-90 KOI giderimi sağlanabilmektedir.

 

     Nötralizasyon : Kimyasal işlemler için gerekli ph değerlerini ve biyolojik arıtma öncesi atıksuyun nötral değere getirilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Atıksuyun asidik-bazik karakterine ve sonraki üniteye bağlı olarak asid yada baz dozlama sistemleri olarak dizayn edilir. Ph metre kontrolünde otomatik olarak dozaj pompaları ile nötralize işlemi yapılır. Ayrıca kimyasalın atıksu içerisinde hızlı  homojen dağılımını sağlayarak ph değerinin sabitlenmesi için karıştırıcılar bulunmaktadır.   

 

     Koagülasyon: Atıksu içerisindeki çözünmüş halde bulunan kirleticiler uygun koagülant kimyasal maddeler ile koagüle işlemine tabi tutularak kolloid yapı oluşturmaları sağlanır. Kaogülasyon işlemi kimyasalın atıksu içerisinde uygun ph değerinde hızlı karıştırılması ile gerçekleşmektedir. Koagülant madde olarak Alum, Demirüçklorür, Demirsülfat, Kireç kullanılmaktadır.

 

     İndirgenme : Krom +6 gibi bazı metal çözeltilerin çökebilir floklara dönüştürülmeden önce indirgenmesi gerekmektedir. Bu amaçla kirleticinin yapısını değiştirmek amacı ile indirgenme işlemi yapılır.

 

     Oksidasyon : Aynı şekilde bazı kirletici maddelerin kimyasal arıtma öncesi okside edilerek sudan direk uzaklaştırılması yada koagüle işlemine verilmesi gerekmektedir.

 

     Asit Kırma : Özellikle emülsiye halinde yağ içeren atıksuların arıtılmasında yağ-atıksu ayırımı yapılması için asit kırma yöntemi kullanılır.

 

    Flokülasyon :Atıksu içerisinde bulunan küçük taneciklerin yavaş karıştırma ile birbirleri ile birleşerek çökebilir karakterde büyük floklar haline dönüştürülmesi işlemidir. Flokülant olarak atıksuyun iyon karakterine göre anyonik, katyonik ,noniyonik  polielektrolit kullanılmaktadır.  

 

    
Çökeltme :
Kimyasal işlemler sonucunda oluşan çökebilir karakterdeki floglar durgun ortamda graviteli çökeltim prensibine göre çökeltilerek sudan uzaklaştırılırlar.